MTA-SZTE Mikrobiológia és egészségnevelés szakmódszertani kutatócsoport

Bemutatkozás

Burián Katalin a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi egyetemen végzett általános orvosként 1992-ben. A későbbiekben szakvizsgát tett orvosi mikrobiológiából, valamint PhD fokozatot szerzett és habilitált. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetének a tanszékvezetője.  Munkája során előadásokat tart az orvostan-, fogorvostan- és gyógyszerésztan-hallgatók részére magyar és angol nyelven az orvosi mikrobiológia és immunológia tárgykörében, valamint részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében is.  Tevékenyen részt vállalt az intézet által oktatott orvosi mikrobiológia gyakorlati anyagának kidolgozásában. Oktatói tevékenysége során 28 hallgató szakdolgozati munkáját irányította konzulensként, 2 végzett PhD hallgatója van. Jelenleg is 8 szakdolgozó valamint 2 tudományos diákkörös munkáját támogatja. Az általa felkészített hallgatók szakmai fórumokon számos alkalommal elnyerték a „Legjobb fiatal szerző” díjat, illetve sikeresen szerepeltek diákköri konferenciákon. Igen sokrétű oktatási tapasztalatokkal rendelkezik. A hallgatók körében nagy népszerűségnek örvendenek az általa tartott előadások és gyakorlatok. 2007-ben elnyerte a hallgatók által adományozott „Az év legjobb oktatója” megtisztelő címet. Kutatási témái a patogének kölcsönhatása a gazdaszervezettel, valamint a különböző mikroorganizmusok által okozott megbetegedések megelőzése vakcinással. Az MTA módszertani pályázatának keretében az oktatási tapasztalataival segíteni próbál a középiskolai egészségnevelési és mikrobiológiai irányú oktatás javításában.

A pályázatban megfogalmazott célkitűzések

A pályázat célja olyan mikrobiológiai gyakorlatok és projektek kidolgozása, amelyek elősegítik a középiskolai biológiai ismeretek elmélyítését, elméleti és gyakorlati alkalmazását. A gyakorlatok hiánypótló funkciót töltenének be a középiskolai biológia tantárgy oktatásában, mivel a tényleges gyakorlati feladatokra, kísérletekre, kísérletek tervezésére, problémák megoldására, gyakorlati készségek megszerzésére a tanórán és a fakultációs órákon a tanárok óraterhelése és a tantárgyi követelmények teljesítése miatt kevés idő jut, vagy a fontossági sorrendet mérlegelve kimaradnak a tantárgyi tematikából. A diákok az egészséges életmóddal, a betegségek prevenciójával és a higiéniai alapismeretekkel kapcsolatban szereznek majd megfelelő tájékozottságot. Fejlesztési követelményként a betegségek elleni tudatos prevenció fontosságának hangsúlyozása (pl. vakcinák fontossága, bakteriális és virális eredetű megbetegedések kezelése, szexuális úton terjedő betegségek ismertetése és az ellenük való védekezés tudatosítása), valamint az egyén felelősségének hangsúlyozása a tervezett projekt célja.  A mikrobiológia gyakorlatok további célja, hogy kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének képességét, gyakorlati jártasságot biztosítson a tanulóknak a laboratóriumi vizsgálatokban, megtanítsa értelmezni a kísérletek során kapott eredményeket, és tudatos kérdésfeltevésre ösztönözze a diákokat. A tematika feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva teszi nyilvánvalóvá, hogy az elsajátítandó tudás nem csupán elméleti ismeretekhez, hanem gyakorlati készséghez is hozzásegíti a diákokat. A csoportos oktatási forma erősíti az együttműködésre vonatkozó készségek kialakítását, megkönnyíti a későbbi integrációt a felsőoktatásban, munkahelyen és elősegíti a társadalmi környezetbe való beilleszkedést. A projekt során lehetőség nyílik kisebb csoportokban való munkára, szakirodalmi források feldolgozására és a gyakorlati csoport előtti bemutatásra. Ez a diákok szociális és kommunikációs készségeit, valamint előadókészségét is elősegíti. A módszertani pályázat szerves része a pedagógusok szakmai továbbképzése is, mivel az oktató-nevelő munka mellett kevés idő jut a szakmai és szakdidaktikai ismeretek fejlesztésére.

 

A kutatócsoport működési időszaka

2016-2020