Fusi
 
 
"Az élettõl e/szigetelt tudomány olyan, mint egy gyökértelen fa."
(Harakiri Fusinuku)

 

A Tudós évszázadokig elefántcsonttornyában élt, elszigetelve. Úgy kutatta a Nagy Ismeretlent, hogy valójában azt sem tudta, hogy az milyen helyet foglal el a való életben. A fejlõdés e téren robbanásszerûen következett be (részletesebben lásd Nobel Alfréd élete képekben, 57. I., 18. kép. "A romhalmaz").
A mai, modern tudós témáját már eleve úgy választja meg, hogy az a lehetõ legszorosabb kapcsolatban álljon a gyakorlati kérdésekkel. Még a kifejezetten elméleti jellegû alapkutatások témáin is felismerhetõk a gyakorlati kapcsolatok ismérvei, csak akarni kell.
Kétségtelen azonban, hogy a gyakorlattal való kapcsolat tényleges magvát a külsõ megbízatások jelentik. Ezek rendkívül sokrétûek lehetnek, jellegük, terjedelmük, tartalmuk stb. alapján. Legjobb, ha egyetlen (képzeletszülte) személy munkásságának fejlõdését vesszük szemügyre.

 

Ezésez Géza, tudományos segédmunkatárs

témája: Az aranyhörcsög mellékvesekérgében az A-vegyület B-vegyületté való átalakulása.
A biharugrai Egyesült Országos Vegyimûvek (továbbiakban Mûvek) szemfüles kutatási fõnöke kellõ idõben felfigyel E. G. munkájára és külsõ megbízatást ajánl fel.
"Megbízás: A Mûvek megbízza Ezésez Géza tudományos segédmunkatársat (továbbiakban E. G. t. s. m.) a Mûvek által elõállított A-vegyület vizsgálatára. E. G. t. s. m. a Mûvek által szállított, egy, azaz egy mintát megvizsgál 6, azaz hat aranyhörcsögben. Mûvek a jegyzõkönyvekkel igazolt munka elvégzését követõ hat héten belül mérésenként 50,- azaz ötven forintot, összesen 300,- Ft-ot utal át az Intézet bevételi számlájára."
E. G. t. s. m. az ajánlattól megszédül. Az átutalásra kerülõ összeg csaknem egyharmadára számíthat! Sosem látott precizitással fog a méréshez, s a biztonság kedvéért nem hat, hanem harminchat mérést végez, s a legjobb hatot jegyzõkönyvezi a Mûveknek. A Mûvek a honoráriumot, az adták levonásával öt hónap múlva utalja át az Intézetnek, mikor E. G. t. s. m. már régen új beoszlásban van.
 

Dr. Ezésez Géza, tudományos munkatárs

témája (új beosztásában!): Az A-vegyület átalakulása az aranyhörcsög mellékvesekérgében B-vegyületté.
A Mûvek változatlan figyelmet tanúsít az A-vegyület átalakulása iránt, hiszen a világpiacon a kereslet napról napra nõ. Minthogy a termékért 197.-ben megnyomják egy kicsit és várhatóan 0,7 gramm lesz az év végéig, a Mûvek dr. E. G. t. m.-sal éves keretszerzõdést köt.
"Megbízás: A Mûvek megbízza dr. E. G. t. m.-at a Mûvek által gyártott A-vegyület vizsgálatára, aranyhörcsögök mellékvesekérgében. Mérések az igények szerint, folyamatosan. Dr. E. G. t. m. negyedévenként összefoglaló jelentést küld. A Mûvek fenti munkáért 100 000,- azaz egyszázezer forintot utal át az Intézetnek, négy egyenlõ részletben, negyedévenként."
A Mûvek az év folyamán három mintát küld. Ebbõl az egyik olyan büdös, hogy mérni se kell, nyilvánvaló, hogy valami miatt rossz. A második minta már nem büdös, megmérik, s miután már egy hörcsögben egyértelmû az eredmény (ugyanazt kapják, mint ami az üvegre volt írva!) meg sem kell ismételni. A harmadik minta lezárt üvegfiolája üres volt.
 

Dr. Ezésez Géza, az X. tudományok doktora, tudományos fõmunkatárs

témája (új beosztásában!): Az A-vegyület átalakulása aranyhörcsög mellékvesekérgében B-vegyületté.
A Mûvek egyre fokozódó érdeklõdést mutat dr. E. G. X. t. d. t. f. m. munkássága iránt, ezért átfogó, mindenre kiterjedõ kutatási szerzõdést köt, hogy biztosíthassa gyártásfejlesztését 1986-ig.
"Megbízás: A Mûvek megbízza dr. E. G. X. t. d. t. f. m.-at A-vegyületnek B-vegyületté való átalakulásának vizsgálatával. dr. E. G. X. t. d. t. f. m. irányítja a Mûvek ez irányú kutató munkáját, a Mûvek rendelkezésére bocsátja tapasztalatait és eredményeit, rendszeresen konzultál a Mûvek képviselõivel és biztosítja fiatal káderek képzését. Mûvek minden év végén, december 20-ig zárójelentést kap. A Mûvek a fenti munkáért az intézetnek évi 1 250 000,-Ft-ot, azaz egymillió-kétszázötvenezer forintot utal át, négy egyenlõ részletre bontva, negyedévi kifizetésekkel, 197 . -tõl 1986-ig."
Dr. E. G. X. t. d. t. f. m. szép csendesen csinálja munkáját, semmi és senki nem zavarja ebben. A Mûvek egy-egy embere néha meg is látogatja. Együtt játszanak a kis hörcsögökkel. Év végén pedig összeírja mindazt, amit egyébként is csinált volna.
A Mûvek is megtud mindent a hörcsögökrõl, A-ról, B-rõl és egyebekrõl.
Tény és való, hogy egy összefüggés meghatározásához három pont nem elegendõ. De már ebbõl a három pontból is kirajzolódik élesen és egyértelmûen Morestex törvénye:

F = Htf - Htf * M

ahol F a megbízás értéke, H az érte kapott honorárium, tf = a tudományos fokozat és M pedig a megbízásba fektetett munka mennyisége. Vagyis: a megbízás értékének növekedésével lineárisan csökken a beléfektetett munka, és exponenciálisan nõ az érte kapott tiszteletdíj.
Ennyit lehet tehát kapni egy pár aranyhörcsögért. Nem véletlen, hogy volt idõ, amikor egy lóért országot ígértek.

Tartalomjegyzék    Következõ rész: Memória